Logowanie:

Formalności przed budową

  WYBÓR DZIAŁKI

Decydując się na budowę domu rozpoczynamy poszukiwanie działki na której on powstanie. Oto co powinniśmy sprawdzić przed jej zakupem:

- obejrzeć wybrany teren, ustalić miejsce wjazdu na działkę oraz orientację działki względem kierunków świata,
- zapoznać się z najbliszym otoczeniem działki i jej sąsiedztwem oraz wymiarami działki,
- przeanalizować odległości działki od punktów usługowych pod kątem własnych potrzeb

 

 

Gdy ustalimy, że miejsce i otoczenie nam odpowiada, konieczne jest zapoznanie się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) zawierającym wytyczne dla naszej działki i uwarunowania dla mającej na niej powstać zabudowy. Nie dla wszystkich obszarów, są uchwalone MPZP, dlatego najpierw należy sprawdzić czy nasza działka podlega takiemu planowi.

Jeżeli działka jest objęta MPZP należy udać się do Właściwego Urzędu Wydziału Architektury aby złożyć wniosek o wydanie aktualnego wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

1-14 dni

 

Jeżeli działka nie jest objęta MPZP należy wystąpić o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy (Wydział Architektury Urzędu Miasta lub Gminy).
Do wniosku należy dołączyć:
- wypis i wyrys z rejestru gruntów (Wydział Geodezji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego).
- kopię mapy zasadniczej (Wydział Geodezji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego).
- oświadczenie o zapewnieniu dostawy mediów (zakład gazowniczy, zakład energetyczny, zakład wodociągów i kanalizacji)
- koncepcja budynku.

14-90 dni

Aby przystąpić do dalszych prac należy:

- zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych
- uzyskać warunki techniczne dostawy mediów (zakład gazowniczy, zakład energetyczny, zakład wodociągów i kanalizacji).


 

 WYBÓR I KUPNO PROJEKTU

Na podstawie wypisu z MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy należy sprawdzić czy wybrany projekt spełnia wtyczne powyższych dokumentów. 
Na tym etapie bardzo chętnie pomożemy Ci w wyborze projektu, usytuowniu go na działce i sprawdzeniu jego zgodności z WZ lub MPZP.


 

 ADAPTACJA PROJEKTU

Do podstawowych obowiązków projektanta dokonującego adaptacji należy:

- opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;
- sporządzenie projektu zagospodarowania działki
- naniesienie projektowanego zakresu zmian (w części rysunkowej i opisowej) trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na oryginale projektu;
- dokonanie niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych wraz ze sposobem ich izolacji;
- każdorazowe sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania go do warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej;
dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych, które należy uzgodnić z dostarczycielami odpowiednich mediów;
podpisanie projektu jako autora adaptacji z podaniem numeru i rodzaju posiadanych, niezbędnych do tego uprawnień;

 

Za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący projekt. Jednocześnie projektant dokonujący adaptacji przejmuje na siebie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego. 

 

 ZŁOŻENIE WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIE BUDOWY

Z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione są budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane. Pozwolenie na budowę jest nadal konieczne w przypadku, gdy obszar oddziaływania wykracza poza granice działki objętej inwestycją oraz jeżeli budynek negatywnie oddziałuje na środowisko. O tym czy budynek wymaga uzyskania pozwolenia na budowę czy jedynie zgłoszenia decyduje projektant.

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć we Właściwym Urzedzie Wydziału Architektury i Budownictwa. Do wniosku należy dołączyć:
- cztery egzemplarze projektu budowlanego;
- decyzję o warunkach zabudowy (jeśli była wymagana);
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektowe
- zaświadczenia o przynależności projektantów izb branżowych oraz kopie nadania im uprawnień budowlanych.

65 dni

Decyzja przesyłana jest do odpowiednich organów. W razie braku sprzeciwu stron decyzja uprawomacnia się po uływie 14 dni.

14 dni

OTRZYMANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

dziennik budowy należy złożyć we właciwym organie administracji budowlanej
tablica budowy
zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

 

Zgłoszenia należy dokonać w Starostwie Powiatowym w Wydziale Architektury i Budownictwa. 
W zgłoszeniu należy:
- określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia
- złozyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektowe
- załączyć projekt

30 dni

Instytucja zgłoszenia nie przewiduje wydawania przez organ aktu administracyjnego potwierdzającego możliwość rozpoczęcia robót. Samo milczenie i brak decyzji wyrażającej sprzeciw kończy postępowanie w sprawie wszczętej zgłoszeniem i

UPRAWNIA DO ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

 

 

 

 

 

 

 

logo

Dane kontaktowe

telefon: 71 740 50 10
email: biuro@slonecznedomy.pl

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek - piątek: 08:00 - 17:00

PinterestFacebookTwitter
Zapisz się do newslettera
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij