Logowanie:

Regulamin

1.
Postanowienia  Ogólne

1.1. Strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www.slonecznedomy.pl prowadzona jest przez Pracownię Architektury Słoneczne Domy z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Wielkopolska 35a 54-027 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Słoneczne Domy Anna Papas- Popowska; NIP: 6911925289; REGON: 021515251; adres poczty elektronicznej: biuro@slonecznedomy.pl.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze strony internetowej (z wyjątkiem pkt. 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Pracownia Architektury Słoneczne Domy. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej słonecznedomy.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Administrator Danych osobowych zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Kupującego, wynikających z rozporządzenia RODO. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy skorzystać z możliwości aktualizacji swoich danych wysłając zgłoszenie na adres e-mail biuro@slonecznedomy.pl z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.
1.5. Konsument ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratra Danych Osobowych, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe, Konsument może żądać od ADO przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi.
1.6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej pracowni architektonicznej.

2.
Strony umowy sprzedaży

Stronami umowy sprzedaży są:
Słoneczne Domy Pracownia Architektury (NIP: 6911925289), dane teleadresowe: ul. Wielkopolska 35a, Wrocław 54-027, tel. +48 71/740 50 10, e-mail: biuro@slonecznedomy.pl, prowadzące działalność na terenie całego kraju, zwany dalej Sprzedawcą; oraz dowolna osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Kupującym.

3.
Warunki zawierania umowy Sprzedaży

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą „Formularza Zamówień” na stronie internetowej slonecznedomy.pl.
3.2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuję również poprzez zamówienie telefoniczne pod numerem +48 71/740 50 10
3.3. W dniu złożenia zamówienia telefonicznego, Klient otrzyma od Sprzedającego na wskazany adres e-mail informacje w której zostaną podsumowane szczegóły zamówienia.
3.4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Pracowni Architektury podana jest w złotych polskich i zawiera podatek (5%). Cena może ulec zmianie. Klienta obowiązuje cena widniejąca przy danym projekcie w dniu złożenia zamówienia.       

4.
Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży na stronie internetowej za pomocą Formularza Zamówień

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na stronie internetowej slonecznedomy.pl.
4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wiadomość mailową dostarczoną na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie lonecznedomy.pl oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.2. Regulaminu.

5.
Sposoby i termin płatności za projekt

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 - płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 - płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Bank ING Bank Śląski S.A. numer rachunku: 78 1050 1575 1000 0092 7590 3962.
5.2. Termin płatności:
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

6.
Koszty i termin dostawy

6.1. Koszty dostawy w granicach kraju pokrywa Sprzedawca.
6.2. Koszty dostawy poza granice pokrywa Kupujący na podstawie obowiązującego w dniu dokonania wysyłki cennika Poczty Polskiej.
6.3. Termin dostawy Projektu do Klienta podany jest w opisie danego Projektu. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin w opisie Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
  - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedającego.

7.
Reklamacje

7.1. Kupujący jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Projektów.
7.2. Reklamacje powinny być składane w terminie do 7 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
7.3. Reklamacje dotyczące Projektów określonych w Regulaminie należy zgłaszać drogą mailową na adres biuro@slonecznedomy.pl lub telefonicznie pod numerem tel: +48 71 740 50 10
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  - oznaczenie Kupującego,
  - określenie przedmiotu reklamacji,
  - przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje.
7.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.
Prawo odstąpienia od umowy

8.1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania rzeczy.
8.2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Wielkopolska 35 a, 54-027 Wrocław.  
8.3. Formularz Oświadczenia dołączony jest do każdego projektu gotowego bądź można go pobrać tutaj: Formularz odstąpienia od umowy.             

8.4. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna: telefoniczna pod nr tel. +48 71 740 50 10, drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@slonecznedomy.pl oraz pocztą na adres: ul. Wielkopolska 35 a, 54-027 Wrocław (ważna jest data stempla pocztowego).
8.5. Zwracany projekt gotowy, należy zwrócić w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, odsyłając go na adres: Pracownia Architektury Słoneczne Domy ul. Wielkopolska 35 a, 54-027 Wrocław.
8.6. Zwracany projekt gotowy musi być oryginalny, oryginalnie zszyty i kompletny, nie może zawierać widocznych śladów użytkowania. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej autorstwa Pracowni Słoneczne Domy jest zabezpieczony plombą oraz hologramem (z unikalnym numerem) na stronie tytułowej. Naruszenie plomby uniemożliwia zwrot projektu. Dokonując zwrotu projektu kupujący dołącza oświadczenie o nie kopiowaniu dokumentacji
8.7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Projektu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu.
8.8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Projektu.
8.9. Zwrot zapłaty następuje po dokonaniu zwrotu projektu gotowego.
8.10. Zwrotowi nie podlegają projekty wykonane w ramach usługi na indywidualne zamówienie, projekty zakupione z usługą zmian na indywidualnie życzenie Kupującego, projekty zaadaptowane do technologii drewnianej na zamówienie Kupującego, kosztorysy wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego.

9.    
Prawo wymiany projektu

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu nie narusza uprawnień Klienta będącego konsumentem do złożenia reklamacji oraz do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Prawo wymiany Produktu, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu ma charakter dodatkowy i dobrowolny.
9.2. Klient, który zakupił projekt w Pracowni Architektury Słoneczne Domy, może w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania wymienić go na inny projekt dostępny na stronie internetowej słonecznedomy.pl o tej samej lub innej wartości. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
9.3. Oświadczenie o wymianie Produktu może zostać złożone pisemnie na adres: ul. Wielkopolska 35 a, 54-027 Wrocław bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: słonecznedomy.pl.
9.4. Klient w przypadku wymiany projektu obowiązany jest ponieść, obok zapłaty ceny Projektu w przypadku wartości wyższej niż zakupiony wcześniej projekt Klient obowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, a w przypadku wartości niższej Sprzedawca zwróci Klientowi różnicę.
9.5 Koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy i ponownej dostawy nowego Produktu do Klienta ponosi Klient.
9.6. W przypadku wyrażenia woli wymiany Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o wymianie Projektu, zwrócić Projekt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Projektu przed jego upływem. Klient może zwrócić Projekt na adres: ul. Wielkopolska 35a, 54-027 Wrocław.
9.7. Wymieniany Projekt nie powinien nosić śladów użytkowania, musi być oryginalny, oryginalnie zszyty i kompletny. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej autorstwa Pracowni Słoneczne Domy jest zabezpieczony plombą oraz hologramem (z unikalnym numerem) na stronie tytułowej. Naruszenie plomby uniemożliwia wymianę projektu. Kupujący dołącza oświadczenie o nie kopiowaniu dokumentacji. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego.
9.8. Projekty z przerwanym bądź w jakikolwiek sposób uszkodzonym hologramem zabezpieczającym nie podlegają zwrotowi i wymianie.
9.9. Projekty, które zostały w jakikolwiek sposób użyte a także zużyte lub zaadaptowane, które noszą ślady zniszczenia, są niekompletne lub zapisane, noszą ślady rozmontowania dokumentacji nie podlegają zwrotowi i wymianie.
9.10. Projekty i koncepcje do których wprowadzono zmiany na indywidualne życzenie Klienta nie podlegaja wymianie i zwrotowi.
9.11. Cztery egzemplarze zwracanego lub wymienianego projektu muszą być zabezpieczone plombą, w stanie nienoszącym śladów otwierania, rozszywania, kopiowania, adaptowania itp.
9.12. Możliwość zwrotu lub wymiany projektu po upływie 30 dni od daty odbioru dokumentacji albo w wypadku uszkodzenia plomby zabezpieczającej jest zależna wyłącznie od woli pracowni Słoneczne Domy i każdorazowo rozpatrywana indywidualnie. Niedopuszczalne są jakiekolwiek środki zaskarżenia w przypadku decyzji odmownej.

10.
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
10.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
10.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Projektu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Projektem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Projektu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Projektu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
10.5. W razie przesłania Projektu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Projeku, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
10.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Projekt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
10.7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
10.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.  

11.
Postanowienia końcowe

11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
11.2. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl.
Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

 

logo

Dane kontaktowe

telefon: 71 740 50 10
email: biuro@slonecznedomy.pl

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek - piątek: 08:00 - 17:00

PinterestFacebookTwitter
Zapisz się do newslettera
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij